วิสัยทัศน์

"การจัดการศึกษามีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน"