พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของความเป็นท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน