***อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนนาคำวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดฯ***

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายอุทัย วะรงค์ ประธานคณะกรรมการประกวดกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายให้กรรมการตรวจประเมิน 9 ส. เดินทางออกตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม 9 ส.ภายในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล และสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ปลูกจิตสำนึก สร้างความเป็นระเบียบวินัย และทัศนคติที่ดีให้กับครู-นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย อบจ.อุบลราชธานี จะมีการมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ต่อไป

เว็บไซต์ทางการศึกษา